METAALUNIEVOORWAARDEN 1 januari 2014
Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduidals METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1.  Deze  voorwaarden  zijn van  toepassing  op  alle aanbiedingen  die  een lid  van  Koninklijke Metaalunie  doet,  op  alle  overeenkomsten  die  hij  sluit  en  op  alle  overeenkomsten  die hiervan  het  gevolg  kunnen  zijn,  een  en  ander  voor  zover  het  Metaalunielid  aanbieder dan wel leverancier is.
1.2.  Het  Metaalunielid  dat  deze  voorwaarden  gebruikt  wordt  aangeduid  als  opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
1.3.  Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.
1.4.  Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door Metaalunieleden.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1.  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2.  Als  opdrachtgever  aan  opdrachtnemer  gegevens,  tekeningen  en  dergelijke  verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.3.  De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerdop levering af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats opdrachtnemer, conform Incoterms 2010. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.
2.4.  Als opdrachtgever de aanbieding van opdrachtnemer niet aanvaardt, heeft opdrachtnemer  het  recht  alle  kosten  die  hij  heeft  gemaakt  om  zijn  aanbieding  te  doen  bij  opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
3.1.  Tenzij  schriftelijk  anders  is  overeengekomen,  behoudt  opdrachtnemer  de  auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte  ontwerpen,  afbeeldingen,  tekeningen,  (proef)modellen,  programmatuur  en  dergelijke.
3.2.  De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht  of aan  opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder  voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.  Opdrachtgever  is  aan  opdrachtnemer  per  overtreding  van  deze  bepaling  een direct  opeisbare  boete  verschuldigd  van  € 25.000,-. Deze  boete  kan  naast  schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
3.3.  Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel op  eerste  verzoek  binnen  een  door  opdrachtnemer  gestelde  termijn  retourneren.  Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare  boete  verschuldigd van  € 1.000,-  per  dag.  Deze  boete  kan  naast  schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie
4.1.  Opdrachtgever  kan  geen  rechten  ontlenen  aan  adviezen  en  informatie  die  hij  van  opdrachtnemer krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht.
4.2.  Als  opdrachtgever  aan  opdrachtnemer  gegevens,  tekeningen  en  dergelijke  verstrekt, mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.
4.3.  Opdrachtgever  vrijwaart  opdrachtnemer  voor  elke  aanspraak  van  derden  met  betrekking  tot  het  gebruik  van  door  of  namens  opdrachtgever  verstrekte  adviezen,  tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters,modellen en dergelijke.

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode
5.1.  De  levertijd  en/of  uitvoeringsperiode  worden  door  opdrachtnemer  bij  benadering  vastgesteld.
5.2.  Bij  de  vaststelling  van  de  levertijd  en/of  uitvoeringsperiode  gaat  opdrachtnemer  ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
5.3.  De  levertijd  en/of  uitvoeringsperiode  gaan  pas  in  wanneer  over  alle  commerciële  en technische  details  overeenstemming is  bereikt,  alle noodzakelijke  gegevens,  definitieve en  goedgekeurde  tekeningen  en  dergelijke  in  het  bezit  zijn  van  opdrachtnemer,  de overeengekomen (termijn)betaling  is  ontvangen  én  aan  de  noodzakelijke  voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.4.
a.  Als er sprake is van andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij de  levertijd  en/of  uitvoeringsperiode  vaststelde,  kan  hij  de  levertijd  en/of  uitvoeringsperiode  verlengen  met  de  tijd  die  hij  nodig  heeft  om  de  opdracht  onder  deze  omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
b.  Als  er  sprake  is  van  meerwerk  worden  de  levertijd  en/of  uitvoeringsperiode  verlengd met de tijd die opdrachtnemer nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
c.  Als er sprake is van opschorting van verplichtingendoor opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting  van  de  werkzaamheden  niet  in  de  planning  van  opdrachtnemer  kan  worden  ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
d.  Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
5.5.  Opdrachtgever  is  gehouden  alle  kosten  die  opdrachtnemer  maakt  als  gevolg  van  een vertraging in  de  levertijd  en/of  uitvoeringsperiode zoals  vermeld  in lid 4  van  dit  artikel te voldoen.
5.6.  Overschrijding  van  de  levertijd  en/of  uitvoeringsperiode  geeft  in  geen  geval  recht  op schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 6: Risico-overgang
6.1.  Levering  vindt  plaats  af  fabriek,  “ex  works”,  vestigingsplaats  opdrachtnemer,  conform Incoterms  2010.  Het  risico  van  de  zaak  gaat  over  op het  moment  dat  opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.
6.2.  Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen  dat  opdrachtnemer  voor  het  transport  zorgt.  Het  risico  van  opslag,  laden, transport en lossen rust in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
6.3.  Als  sprake  is  van  inruil  en  opdrachtgever  in  afwachting  van  aflevering  van  de  nieuwe zaak  de  in  te  ruilen  zaak  onder  zich  houdt,  blijft  het  risico  van  de  in  te  ruilen  zaak  bij opdrachtgever  tot  het  moment  dat  hij  deze  in  het  bezit  heeft  gesteld  van  opdrachtnemer.  Als opdrachtgever  de  in  te  ruilen  zaak  niet  kan  leveren  in  de  staat  waarin  deze verkeerde  toen  de  overeenkomst  werd  gesloten,  kan  opdrachtnemer  de  overeenkomst ontbinden.

Artikel 7: Prijswijziging
7.1.  Opdrachtnemer  mag  een  stijging  van  kostprijsbepalende  factoren  die  is  opgetreden  na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever doorberekenen.
7.2.  Opdrachtgever  is  gehouden  de  prijsstijging  zoals  bedoeld  in  lid  1  van  dit  artikel  naar keuze van opdrachtnemer op een van de onderstaande momenten te voldoen:
a.  als de prijsstijging zich voordoet;
b.  tegelijk met betaling van de hoofdsom;
c.  bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

Artikel 8: Overmacht
8.1.  Opdrachtnemer  heeft  het  recht  de  nakoming  van  zijn verplichtingen  op  te  schorten  als hij  door  overmacht  tijdelijk  is  verhinderd  zijn  contractuele  verplichtingen  jegens  opdrachtgever na te komen.
8.2.  Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers van opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring,  verlies,  diefstal  of verloren  gaan  van  gereedschappen  of  materialen,  wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
8.3.  Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming  meer  dan  zes  maanden  heeft  geduurd.  Opdrachtgever  en  opdrachtnemer kunnen de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellijke ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
8.4.  Indien  er  sprake  is  van  overmacht  en  nakoming  blijvend  onmogelijk  is  of  wordt,  zijn beide  partijen  gerechtigd  om  de  overeenkomst  met  onmiddellijke  ingang  te  beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet isnagekomen.
8.5.  Partijen  hebben  geen  recht  op  vergoeding  van  de  als gevolg  van  de  opschorting  of  de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of telijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk
9.1.  Opdrachtgever  moet  ervoor  zorgen  dat  alle  vergunningen,  ontheffingen  en  andere  beschikkingen  die  noodzakelijk  zijn  om  het  werk  uit  te  voeren  tijdig  zijn  verkregen.  Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden.
9.2.  In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
a.  de  kosten  voor  grond-,  hei-,  hak-,  breek-,  funderings-,  metsel-,  timmer-,  stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of anderbouwkundig werk;
b.  de  kosten  voor  aansluiting  van  gas,  water,  elektriciteit  of  andere  infrastructurele voorzieningen;
c.  de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
d.  de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e.  reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk
10.1.  Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a.  er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
b.  de  door  opdrachtgever  verstrekte  informatie  niet  overeenstemt  met  de  werkelijkheid;
c.  geschatte hoeveelheden meer dan 10% afwijken.
10.2.  Meerwerk  wordt  berekend  op  basis  van  de  prijsbepalende  factoren  die  gelden  op  het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de prijsbepalende factoren die golden op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
10.3.  Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerkzoals bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van opdrachtnemer op een van de onderstaande momenten te voldoen:
a.  als het meerwerk zich voordoet;
b.  tegelijk met betaling van de hoofdsom;
c.  bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
10.4.  Als de som van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de  eindafrekening  10%  van  het  verschil  bij  opdrachtgever  in  rekening  brengen.  Deze bepaling  geldt  niet  voor  minderwerk  dat  het  gevolg  is  van  een  verzoek  van  opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1.  Opdrachtgever  zorgt  ervoor  dat  opdrachtnemer  zijn  werkzaamheden  ongestoord  en  op het  overeengekomen  tijdstip  kan  verrichten  en  dat  hij  bij  de  uitvoering  van  zijn  werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
a.  gas, water en elektriciteit;
b.  verwarming;
c.  afsluitbare droge opslagruimte;
d.  op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
11.2.  Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijkvoor schade in verband met verlies, diefstal, verbranding en beschadiging van zaken vanopdrachtnemer,  opdrachtgever  en derden,  zoals  gereedschappen,  voor  het  werk  bestemde  materialen  of  bij  het  werk  gebruikt  materieel,  die zich  bevinden  op  de  plaats  waar  de  werkzaamheden  worden  verricht of op een andere overeengekomen plaats.
11.3.  Opdrachtgever  is  gehouden  zich  adequaat  te  verzekeren  tegen  de  risico’s  genoemd  in lid 2 van dit artikel. Opdrachtgever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico  van  te  gebruiken  materieel.  Opdrachtgever  dient  opdrachtnemer  op  eerste verzoek  een kopie  van  de  betreffende  verzekering(en)  en  een  bewijs  van  betaling  van de  premie  te  sturen.  Als  er  sprake  is  van  schade  is opdrachtgever  verplicht  dit  onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.
11.4.  Als opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden van dit artikel niet  nakomt  en  daardoor  vertraging  in  de  uitvoering van  de  werkzaamheden  ontstaat, zullen  de  werkzaamheden  worden  uitgevoerd  zodra  opdrachtgever  alsnog  aan  al  zijn verplichtingen voldoet  en  de  planning  van  opdrachtnemer  dit  toelaat. Opdrachtgever  is aansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1.  Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
a.  als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b.  als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelteals opgeleverd beschouwd;
c.  als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d.  als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende  onderdelen  die  binnen  30  dagen  kunnen  worden  hersteld  of  nageleverd  en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
12.2.  Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen  schriftelijk  kenbaar  te  maken  aan  opdrachtnemer.  Opdrachtgever  dient  opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.
12.3.  Opdrachtgever  vrijwaart  opdrachtnemer  voor  aanspraken  van  derden  voor  schade  aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1.  In  geval  van  een  toerekenbare  tekortkoming  is  opdrachtnemer  gehouden  zijn  contractuele verplichtingen alsnog na te komen.
13.2.  De verplichting tot schadevergoeding van opdrachtnemer op grond van welke wettelijke grondslag  ook,  is  beperkt  tot  die  schade  waartegen  opdrachtnemer  uit  hoofde  van  een door  of  ten  behoeve  van  hem  gesloten  verzekering  verzekerd  is,  maar  is  nooit  hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.
13.3.  Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief BTW). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of  deelleveringen,  is  de verplichting  tot  schadevergoeding  beperkt  tot  maximaal  15% (exclusief BTW) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering.
13.4.  Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a.  gevolgschade.  Onder  gevolgschade  wordt  onder  meer  verstaan  stagnatieschade, productieverlies,  gederfde  winst,  transportkosten  en  reis-  en  verblijfkosten.  Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren;
b.  opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt  of  aan  zaken  die  zich  bevinden in  de  nabijheid  van  de  plaats  waar  wordt  gewerkt. Opdrachtgever kan zich desgewenst tegen dezeschade verzekeren;
c.  schade  veroorzaakt  door  opzet  of  bewuste  roekeloosheid  van  hulppersonen  of  niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.
13.5.  Opdrachtnemer  is  niet  aansprakelijk  voor  schade  aan door  of  namens  opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.
13.6.  Opdrachtgever  vrijwaart  opdrachtnemer  voor  alle  aanspraken  van  derden  wegens  productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan  een  derde  is  geleverd  en  dat  (mede)  bestond  uit door  opdrachtnemer  geleverde producten en/of materialen. Opdrachtgever is  gehouden alle voor  opdrachtnemer in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken
14.1.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat opdrachtnemer voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.
14.2.  Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal opdrachtnemer de keuze  maken  of  hij  deze  alsnog  deugdelijk  uitvoert  of  opdrachtgever  crediteert  voor  een evenredig deel van de  factuur. Kiest opdrachtnemer  voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Bestond de overeengekomen  prestatie  (mede)  uit  het  bewerken  van  door  opdrachtgever  aangeleverd  materiaal,  dan  dient  opdrachtgever  voor  eigen  rekening  en  risico  nieuw  materiaal aan te leveren.
14.3.  Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem worden toegezonden.
14.4.  Voor rekening van opdrachtgever komen:
a.  alle transport- of verzendkosten;
b.  kosten voor demontage- en montage;
c.  reis- en verblijfkosten.
14.5.  Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
14.6.  Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
14.7.  a.  Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:
 -  normale slijtage;
  -  onoordeelkundig gebruik;
  -  niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
  -  installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;
-  gebreken  aan  of  ongeschiktheid  van  zaken  afkomstig  van,  of  voorgeschreven door opdrachtgever;
-  gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.
 b.  Geen garantie wordt gegeven op:
-  geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
-  het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
-  onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.
14.8.  Het bepaalde in de leden 2 t/m 7 van dit artikel isvan overeenkomstige toepassing bij eventuele  aanspraken  van  opdrachtgever  op  grond  van wanprestatie,  non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.
14.9.  Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.

Artikel 15: Klachtplicht
15.1.  Opdrachtgever  kan op  een gebrek in de prestatie geen beroep  meer  doen,  als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemerheeft geklaagd.
15.2.  Opdrachtgever moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval  van  alle  rechten,  binnen  de  betalingstermijn  schriftelijk  bij  opdrachtnemer  hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken
16.1.  Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen.
16.2.  Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht teneinde opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen.
16.3.  Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risicovan opdrachtgever opgeslagen.
16.4.  Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit artikel is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-.  Deze  boete  kan  naast  schadevergoeding  op  grond  van  de  wet  worden  gevorderd.

Artikel 17: Betaling
17.1.  Betaling  wordt  gedaan  op  de  plaats  van  vestiging  van  opdrachtnemer  of  op  een  door opdrachtnemer aan te wijzen rekening.
17.2.  Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a.  bij balieverkoop contant;
 b.  bij termijnbetaling:
  -  40% van de totale prijs bij opdracht;
  -  50%  van  de  totale  prijs  na  aanvoer  van  het  materiaal  of  als  de  levering  van materiaal niet in de opdracht is begrepen na aanvang van de werkzaamheden;
  -  10% van de totale prijs bij oplevering;
 c.  in alle overige gevallen binnen dertig dagen nafactuurdatum.
17.3.  Als  opdrachtgever  zijn  betalingsverplichting  niet  nakomt  is  hij  verplicht  om,  in  plaats van  betaling  van  de  overeengekomen  geldsom,  te  voldoen  aan  een  verzoek  van  opdrachtnemer om inbetalinggeving.
17.4.  Het  recht  van  opdrachtgever  om  zijn  vorderingen  op  opdrachtnemer  te  verrekenen  of om  op  te  schorten  is  uitgesloten,  tenzij  er  sprake  is  van  faillissement  van  opdrachtnemer of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.
17.5.  Ongeacht  of  opdrachtnemer  de  overeengekomen  prestatie  volledig  heeft  uitgevoerd,  is alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:
a.  een betalingstermijn is overschreden;
b.  het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd;
c.  beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d.  opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e.  opdrachtgever  (natuurlijk  persoon)  het  verzoek  doet te  worden  toegelaten  tot  de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.
17.6.  Wanneer  betaling  niet  heeft  plaatsgevonden  binnen  de  overeengekomen  betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
17.7.  Opdrachtnemer  is  bevoegd  zijn  schulden  aan  opdrachtgever  te  verrekenen  met  vorderingen  van  aan  opdrachtnemer  gelieerde  ondernemingen  op  opdrachtgever.  Daarnaast is opdrachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen aan opdrachtgever. Verder is opdrachtnemer  bevoegd  zijn  schulden  aan  opdrachtgever te  verrekenen  met  vorderingen op  aan  opdrachtgever  gelieerde  ondernemingen.  Onder gelieerde  ondernemingen  worden de ondernemingen die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW verstaan.
17.8.  Indien  betaling  niet  heeft  plaatsgevonden  binnen  de overeengekomen  betalingstermijn is  opdrachtgever  aan  opdrachtnemer  alle  buitengerechtelijke  kosten  verschuldigd  met een minimum van € 75,-.
Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente):
over de eerste € 3.000,-  15%
over het meerdere tot € 6.000,-  10%
over het meerdere tot € 15.000,-  8%
over het meerdere tot € 60.000,-  5%
over het meerdere vanaf € 60.000,-  3%
De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.
17.9.  Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure inhet gelijk wordt gesteld, komen alle  kosten  die  hij  in  verband  met  deze  procedure  heeft  gemaakt  voor  rekening  van  opdrachtgever.

Artikel 18: Zekerheden
18.1.  Ongeacht  de  overeengekomen  betalingscondities  is  opdrachtgever  verplicht  op  eerste verzoek  van  opdrachtnemer  een  naar  diens  oordeel  voldoende  zekerheid  voor  betaling te  verstrekken.  Als  opdrachtgever  hier  niet  binnen  de  gestelde  termijn  aan  voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft indat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
18.2.  Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a.  tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten;
b.  vorderingen  die  voortvloeien  uit  het  niet  nakomen  van  bovengenoemde  overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, nietheeft voldaan.
18.3.  Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.
18.4.  Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe allemedewerking verlenen.
18.5.  Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij uit welkehoofde  ook  onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht.
18.6.  Als  opdrachtgever,  nadat  de  zaken  conform  de  overeenkomst  door  opdrachtnemer  aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

Artikel 19: Beëindiging van de overeenkomst
Als  opdrachtgever  de  overeenkomst  wil  beëindigen  zonder  dat  er  sprake  is  van  een  tekortkoming  van  opdrachtnemer  en  opdrachtnemer  hiermee  instemt,  wordt  de  overeenkomst  met wederzijds  goedvinden  beëindigd.  Opdrachtnemer  heeft  in  dat  geval  recht  op  vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1.  Het Nederlands recht is van toepassing.
20.2.  Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.3.  Alleen  de  Nederlandse  burgerlijke  rechter  die  bevoegd  is  in  de  vestigingsplaats  van  opdrachtnemer  neemt  kennis  van  geschillen,  tenzij  dit in  strijd  is  met  het  dwingend  recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.