versie 2001 HB hekwerk 2015
HB hekwerk algemene voorwaarden
 
Toepasselijkheid :
Op alle door HB hekwerk gedane offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
Naast de standaard Metaalunievoorwaarden zijn de HB hekwerk algemene voorwaarden van toepassing. De HB hekwerk algemene voorwaarden zijn specifiek op hekwerk gerichte voorwaarden die zijn geformuleerd als aanvulling op de Metaalunievoorwaarden.
 
De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden hoe ook benoemd of genoemd, wordt hiermee nadrukkelijk van de hand gewezen .
Afwijkingen op de algemene voorwaarden van HB hekwerk gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging ervan door HB hekwerk aan de opdrachtgever en zijn slechts eenmalig geldig.
  
Levertijd:
cá 4 tot 8 weken na ontvangst van de door U ondertekende offerte of bevestiging van het betreffende offertenummer per mail.
 
Technische tekeningen:
HB hekwerk kan op aanvraag een autocad tekening verzorgen van poorten.
HB hekwerk hanteert een standaard tarief van € 165,00 euro excl. b.t.w.  per tekening.
(1e revisie is kosteloos, daarna € 55,00 euro excl. b.t.w. per wijziging.)
 
Betaling:
Bij oplevering tenzij anders overeengekomen*.
Betalingstermijn : standaard 100 % binnen 30 dagen na factuurdatum.

*HB hekwerk behoud zich  het recht voor om in voorkomende gevallen,  een afwijkend betaaltermijn overeen te komen. Een afwijkende betaalovereenkomst zal altijd met goedkeuring van zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer worden afgesloten. De betaalovereenkomst wordt in de offerte opgenomen en is bij goedkeuring bindend.
 
Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige verrekening, hoe dan ook benoemd of genoemd, tenzij opdrachtgever hiertoe nadrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door HB hekwerk.
 
Hekwerklijn en voorwaarden:
Opdrachtgever dient de hekwerklijn absoluut schoon en obstakelvrij aanbieden,
zowel onder -als  bovengronds.
 
Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het aangeven van de positie(s) van de hoekpunt(en) en eindpunt(en) alsmede ook de locatie(s) van eventuele poorten. HB hekwerk kan geen hekwerk plaatsen indien de hoekpunt(en) en eindpunt(en) niet zijn aangegeven of er onduidelijkheden zijn betreft de hoekpunt(en) en eindpunt(en). In het geval dat HB hekwerk geen werkzaamheden kan uitvoeren omdat de hekwerklijn niet of onduidelijk is aangegeven behoud HB hekwerk zich het recht en zal HB hekwerk deze kosten als meerwerk factureren.
 
Tevens dient de hoogte bekend te zijn van waaruit de hekwerklijn wordt gemeten.
(meestal is dit het straatwerk) indien de hoogte onduidelijk is zal de opdrachtgever in overleg met de monteur de hoogte moeten aangeven. De opdrachtgever blijft echter te allen tijde
(eind)verantwoordelijk voor de hoogte van het te plaatsen hekwerk en poorten.
 
Grondroerdersregeling:
Conform de huidige wetgeving betreft de “grondroedersregeling” is HB hekwerk verplicht alle mechanische graaf en heiwerkzaamheden te melden bij het Kadaster-Klic.
Wanneer er handmatig wordt gegraven is HB hekwerk niet verplicht hiervan melding te maken.
 
HB hekwerk is aangesloten bij het Kadaster Klic en zal in overleg met de opdrachtgever en indien van toepassing voor aanvang van de werkzaamheden de klicmelding  is het geheel verzorgen.
De kosten die hieraan verbonden zijn komen in geheel voor rekening van de opdrachtgever.
De kosten bedragen € 185,00 euro excl. btw. en zullen op de eindfactuur in rekening worden gebracht.
 
Indien de werkzaamheden het (ver)eisen  welke op voorhand niet is voorzien of te voorzien is,
zal HB hekwerk de Klic opvragen en uitzetten tijdens het lopende project.
HB hekwerk zal op eigen initiatief en zonder overleg met de opdrachtgever handelen indien deze niet bereikbaar is ten einde het project tijdig te kunnen opleveren. De  kosten zullen worden doorberekenen aan de opdrachtgever.
 
Wanneer de opdrachtgever geen medewerking verleend aan de Klicmelding zal HB hekwerk de werkzaamheden per direct stopzetten en zijn alle kosten hieruit voortvloeiend zowel direct als indirect voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft middels deze voorwaarden hiervan nadrukkelijk kennis genomen. HB hekwerk behoud zich het recht deze kosten als meerwerk te factureren.
 
De ligging van eventueel in de hekwerklijn liggende kabels, leidingen en of buizen die door de opdrachtgever zelf zijn aangelegd of onder de verantwoordelijkheid vallen van de opdrachtgever en niet vallen niet onder de “grondroerdersregeling”  dienen door de opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden middels piketten exact te zijn aangegeven.
 
Indien door de opdrachtgever of opdrachtgeefster hieraan niet is voldaan kan en mag HB hekwerk er van uit gaan dat er ter plekke geen kabels, leidingen en of buizen in de grond aanwezig zijn.
Indien de opdrachtgever of opdrachtgeefster niet heeft aangegeven dat er kabels, leidingen en of buizen in de bodem liggen en er tijdens de werkzaamheden dan toch en alsnog  een leiding, kabel en of buis wordt vernield is zijn alle kosten zowel direct als indirect  voor rekening van de directe opdrachtgever of opdrachtgeefster van HB hekwerk zonder tussenkomst van derden.

Toegangstechniek:
Bij levering en montage van elektrische aandrijfsystemen gelden aanvullende voorwaarden.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het leggen en/of aanleg van een mantelbuis op aangeven van  HB hekwerk t.b.v. de benodigde bekabeling.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het leggen en/of aanleg van de stroomtoevoer tot aan de poort. De stroomtoevoer dient minimaal 230 volt YMvKas 2X2,5mm2 te zijn die op een aparte groep is gezekerd met  een 16 ampère zekering in de meterkast.
Als aan bovenstaande voorziening niet is voldaan kan en mag HB hekwerk de werkzaamheden opschorten tot aan deze voorwaarden is voldaan, alle kosten zowel direct als indirect zullen voor rekening zijn van de directe opdrachtgever(ster) van HB hekwerk. Meer- en minderwerk blijft gedurende het project verrekenbaar.
 
 
 
Algemeen:
 
MEERWERK:
HB hekwerk hanteert een meerwerktarief van € 55,00 euro per uur per man (pp) excl.  b .t.w.
Een HB hekwerk-ploeg bestaat uit 2 man. Standaard tarief per ploeg per uur € 110,00 euro excl. b.t.w.
In het geval dat een ploeg bestaat uit meer dan 2 personen behoud HB hekwerk zicht het recht het tarief hierop aan te passen naar het aantal personen per ploeg.
 
  1. Onder meerwerk wordt verstaan alle werkzaamheden die niet in de uitvoerende offerte zijn opgenomen en welke door de opdrachtgever tijdens het lopende project in opdracht wordt gegeven.
  2. Alsmede alle werkzaamheden die voorvloeien uit niet voorziene omstandigheden die tijdens de uitvoering nodig zijn om de werkzaamheden welke in opdracht is gegeven op een correcte wijze uit te kunnen voeren.
  3. Alsmede alle overige werkzaamheden die niet in punt 1of 2 benoemd zijn.
  4. Indien voor meerwerk een extra dag moet worden ingepland hanteert HB hekwerk voor deze extra dag voorrijkosten. De standaard voorrijkosten bedragen € 125,00 excl. b.t.w. per dag.
 
Meerwerk tijdens een lopend project wordt doorberekend op de eindfactuur tegen het dan geldende meerwerktarief.
Oponthoud in de werkzaamheden hetgeen de opdrachtgever te verwijten is wordt doorberekend op de eindfactuur tegen het dan geldende meerwerktarief.
                                                                                    
Wijzigingen in de opdracht die plaats vinden nadat de materialen door HB hekwerk bij de leverancier zijn besteld of die zich voordoen tijdens de uitvoering van het werk zullen als meerwerk aan u worden doorberekend.
 
Levering en montage van enkele, dubbele en schuif-poorten is altijd exclusief het ondersabelen. Ondersabelen kan door HB hekwerk worden uitgevoerd en zal worden doorberekend op de eindfactuur tegen het dan geldende meerwerktarief.
 
Levering en montage van hekwerk is altijd exclusief aan en/of herstraten.
Het aan en/of herstraten kan door HB hekwerk worden uitgevoerd en zal worden doorberekend op de eindfactuur tegen het dan geldende meerwerktarief.
 
Werk uit te voeren door de opdrachtgever zelf of door derden  i.o.v.  de opdrachtgever:
  1. het vooraf ruim bereikbaar maken en egaliseren van de hekwerklijn en/of montagelocatie
  2. het afvoeren van vrijgekomen grond  sloop en of snoeiafval  etc.
  3. het op of openbreken van straatwerk of asfaltbanen etc.
  4. (kan in overleg door HB hekwerk als meerwerk worden uitgevoerd.)
  5. het leggen van de mantelbuis t.b.v. de toegangstechniek. (e.e.a. in overleg met HB hekwerk)
 
2015 © HB hekwerk.